Методична робота

Методична проблема, над якою працює коледж:

Формування конкурентоспроможного майбутнього фахівця шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання та підвищення якості освіти

 

Мета методичної  роботи коледжу:

 • забезпечення якості освіти відповідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг, державних  освітніх стандартів з врахуванням потреб стейкхолдерів.
 • забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та безперервного процесу набуття ними нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей, необхідних для професійної діяльності;
 • сприяння вдосконаленню застосування педагогічними працівниками сучасних інформаційно-комунікаційних та інноваційних освітніх технологій.
 • забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до навчально-методичних матеріалів шляхом формування сучасного відкритого електронного інформаційно-освітнього середовища коледжу.

 

Основні напрямки методичної роботи коледжу:

 • подальше впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність викладачів коледжу;
 • вдосконалення роботи з  дистанційного навчання на платформі Google Classroom;
 • моніторинг якості надання освітніх послуг та пошук шляхів її підвищення;
 • проведення акредитації освітньо-професійних програм;
 • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
 • створення навчально-методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка і впровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науководослідної роботи;
 • надання методичних консультацій викладачам.

 

Основні форми методичної роботи в коледжі:

 • засідання методичної ради коледжу;
 • засідання циклових комісій;
 • методичні консультації;
 • тижні циклових комісій;
 • відкриті заняття;
 • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • створення навчально-методичних матеріалів.