ВСП ЗГЕФК ЗНУ Антикорупційна діяльність Положення про уповноважений підрозділ

Положення про уповноважений підрозділ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Відокремленого структурного
підрозділу «Запорізький
гідроенергетичний фаховий
коледж Запорізького
національного університету»

В.В. Черненко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПОВНОВАЖЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ З ПИТАНЬ
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ
ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя
2020


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників та здобувачів освіти Відокремленого структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (далі – коледж).
1.2. Це положення визначає завдання, функції та права уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Відокремленого структурного підрозділу «Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж Запорізького національного університету» (далі – уповноважений підрозділ).
2. У цьому положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).
3. Уповноважений підрозділ утворюється як самостійний та функціонально незалежний структурний підрозділ коледжу відповідно до частини першої статті 13-1 Закону.
4. Директор коледжу забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу від впливу чи втручання у його роботу. Уповноважений підрозділ забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань.
5. Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняються.
6. Уповноважений підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією, Законом України «Про запобігання корупції» та іншими законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі наказами по Коледжу та цим положенням.
7. Працівникам уповноваженого підрозділу забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

2.1. Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності коледжу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення директору коледжу відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування директора коледжу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка фактів подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону у коледжі;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування директора коледжу, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

2.2. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції в коледжі;

3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності коледжу, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить директору коледжу пропозиції щодо таких заходів;

4) забезпечує підготовку антикорупційної програми коледжу, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

5) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду;

6) надає структурним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

7) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує директора коледжу та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

8) проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у коледжі декларацій та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

9) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій;

10) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

11) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

12) надає працівникам коледжу або особам, які проходять навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

13) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом;

14) інформує директора коледжу, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками коледжу;

15) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником коледжу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

16) повідомляє у письмовій формі директора коледжу про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень Закону працівниками коледжу з метою забезпечення дотримання вимог Закону;

17) інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровою службою відповідального суб’єкта завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

18) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

19) веде облік працівників коледжу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

20) голова уповноваженого підрозділу візує проєкти наказів (розпоряджень) з основної та навчальної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань залежно від їх видів;

21) надає Національному агентству інформацію щодо діяльності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

22) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

3. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

3.1. Уповноважений підрозділ з метою виконання покладених на нього завдань має право:

1) витребувати, відповідно до Закону від інших структурних підрозділів коледжу документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі директора, заступників директора коледжу;

3) звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

5) отримувати від посадових та службових осіб коледжу усні або письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є коледж, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

7) брати участь та проводити для працівників коледжу внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

9) надсилати за підписом керівника коледжу запити до територіальних (міжрегіональних) органів, юридичних осiб, що належать до сфери взаємодії коледжу, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань;

10) вносити подання директору коледжу про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;

11) ініціювати перед керівництвом коледжу питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції;

12) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів коледжу та надавати інформацію про них директору коледжу.

4. КЕРІВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ

1. Уповноважений підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.

2. Керівник уповноваженого підрозділу:

1) здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу підрозділу;

2) визначає основні напрями діяльності уповноваженого підрозділу відповідно до завдань та функцій, визначених цим положенням;

3) забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами коледжу, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

4) організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції уповноваженого підрозділу, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

5) підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками коледжу, в тому числі його керівником;

6) подає відповідно до законодавства пропозиції директору коледжу про вдосконалення організаційної структури уповноваженого підрозділу, заохочення, нагородження державними нагородами та відзнаками працівників уповноваженого підрозділу;

7) забезпечує належне виконання завдань, покладених на уповноважений підрозділ.

3. Керівник уповноваженого підрозділу забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов’язків уповноваженого підрозділу.

4. Керівник уповноваженого підрозділу підзвітний і підконтрольний директору коледжу.

 

Юрисконсульт                                                                    Р.М. Коляда